Termat dhe Kushtet


1.Informacion i pergjithshem
2. - Regjistrimi
3. - Blerja
4. - Pagesa
5. - Dorezimi
6. - Marrja e produkteve të urdhëruar, zëvendësimi i artikujve
7. - E drejta per t'u terhequr nga blerja
8. - Siguria e Dyqan-it Online
9. - Mbrojtja e te dhenave personale
10. - Rregullimi ligjor dhe menaxhimi i ankesave

1. Informacion i pergjithshem
1.1. Duke vendosur porosine tuaj, ju (ketu e meposhte: Bleresi) beheni klient i Office Shoes Kosovo (ne tekstin e metejshem: OSHK) keshtu qe ju lutem lexoni me kujdes informacionin e meposhtem perpara se te finalizoni porosine tuaj

1.2. Nese ju blini nje artikull ne OSHK Dyqan Online / [email protected] / (ketu e meposhte Dyqan Online), shitesi I ketyre produktve eshte OSHK.

1.3. OSHK te dhenat kryesore: Numer Biznesi: 810166779 me adrese: Albi Mall,Zona e re industriale Veternik 10000 Prishtinë, Kosovë, Emri i drejtorit: Ervis Cepele , Numer telefoni: +38349111277, E-mail: [email protected]

1.4 Dyqan Online do te permbushe kerkesat per blerjen e te gjithe personave me aftesi per te vepruar, me kusht qe ata te pranojne Kushtet e Pergjithshme te Kontrates dhe t'i konsiderojne ato te detyrueshme.

1.5 Edhe pse OSHK monitoron me kujdes çmimet e produkteve ne Dyqan Online, OSHK rezervon te drejten te modifikoje çdo çmim te gabuar qe tregohet per shkak te gabimit te dukshem, llogaritjes, gabimit editorial dhe teknik, si dhe per te ndryshuar çmimet nese ndryshimet e tilla jane te justifikuara nga nje modifikim i legjislacionit perkates rregulloret. OSHK nuk mund te marre pergjegjesine per çmime te gabuara qe tregohen per shkak te nje problemi teknik potencial qe lidhet me funksionimin e Dyqan Online-it.

1.6 Ne jemi nje subjekt i rregjistruar ne institucionin e ARBK te Republikes se Kosoves dhe gezojme te gjitha te drejtat e autorit në baze te ligjit te Republikes se Kosoves per faqen dhe cfare eshte e publikuar aty. Gjithashtu ne paguajme te gjitha detyrimet tona ndaj shtetit dhe institucioneve te percaktuara me ligj ne Republiken e Kosoves, keshtu qe serioziteti dhe profesionalizmi jone nuk limitohet vetem në faqen e internetit por edhe ne rregullat e bisnezeve ne Kosove.

2. Regjistrimi
2.1 Vendosja e nje porosie ne Dyqan Online nuk kerkon regjistrim, te dhenat e nevojshme per pagesa / dorezim duhet te sigurohen ne fund te procesit te blerjes.

3. Blerja
3.1 Blerësit mund të bejnë porosi në Dyqan Online në menyrë elektronike. Office Shoes Kosovo gjithashtu mund të pranojë porosi përmes telefonit në numrin +38349111277. Shitjet përmes telefonit janë të hapura E Hene - E Shtune ne orarin 08:00 - 17:00
Office Shoes Kosovo gjithashtu do të informojë Bleresit lidhur me porositë në mënyrë elektronike.

3.2 Bleresit mund te hyjne ne detajet e artikujve qe do te blihen ne pershkrimin e produktit te vendosur prane fotos se produktit te dhene.

3.3 Çmimi i produkteve eshte vendosur prane produktit te zgjedhur, i cili perfshin TVSH dhe gjithmone i referohet 1 artikull (nje pale) te produkteve. Nese keni pyetje te metejshme ne lidhje me produktet, ju lutemi kontaktoni sherbimin tone te klientit per detaje. Kontaktoni sherbimin e klientit: [email protected]

3.4 Bleresit mund te mbledhin produktin e zgjedhur duke klikuar ne butonin Shporta. Permbajtja e Shportes mund te modifikohet dhe / ose fshihet vetem perpara vendosjes se porosise. Tarifa e dergimit shtohet automatikisht ne permbajtjen e Shportes.

3.5 Permbajtja e Shportes do te finalizohet dhe keshtu vendosja e porosise do te behet duke klikuar butonin Rendit. Urdhri i krijuar ne kete menyre konsiderohet si nje kontrate online e krijuar, por jo e nenshkruar, dhe permbajtja e saj duhet te arkivohet dhe te jete e arritshme, dhe e rikthyeshme.

3.6 OSHK do te dergoje nje konfirmim me e-mail tek bleresi lidhur me marrjen e urdhrit. Ne mungese te produkteve ne gjendje, OSHK mund te mos jete ne gjendje te permbushe porosine. Ne raste te tilla, OSHK do te informoje bleresin.

3.7 OSHK do të leshojë një faturë duke përfshirë TVSH-në për çdo blerje, e cila gjithashtu duhet të përfshijë të dhënat e produktit (numri i artikullit, shuma e TVSH-së, emri i produktit, çmimi neto, shumën e produkteve, çmimi bruto etj) , të dhënat e Office Shoes Kosovo dhe blerësit, të dhënat e pagesës dhe koston e dorëzimit.

3.8 OSHK nuk mund te marre pergjegjesine per çeshtjet teknike te Dyqan Online (ne lidhje me sasine, stokun ose çmimin e artikujve).

3.9 Gjuha e kontrates eshte shqip.

3.10 Sherbimet qe ndihmojne ne identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve te mundshme per shkak te perpunimit te te dhenave online, dhe sherbimet qe ndihmojne per te permbushur kontraten para blerjes, jane pjese e softuerit te uebfaqes.

3.11 Kontrata e bere ne internet permes uebfaqes do te jete e vlefshme vetem kur eshte e arritshme per palen tjeter (OSHK)

4. Pagesa
4.1 Per te bere nje blerje permes dyqanit tone online, pagesa eshte e mundur ne para ne dore ne momenin qe merni porosine. Pagesa permes nje dergese nenkupton pagimin e shumës se porosise ne momentin e marrjes se dergeses. Pagesa behet me para ne dore te korrieri qe ju sjell dergesen.

4.2 Siguria e te dhenave personale, mbrojtja e te dhenave. Mbrojtja e te dhenave tuaja personale eshte prioritet per OSHK dhe partneret e saj. Mbledhja dhe perpunimi i te dhenave personale te nevojshme per identifikim gjate perdorimit te faqes sone Ne do të ruajmë dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me ligjin NR. 06/L-082 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE.Te dhenat tuaja do te trajtohen ne menyre konfidenciale; te dhenat tuaja nuk do t'u jepen asnje pale te trete, perveç nese eshte e nevojshme per permbushjen e kontrates (p.sh: faturimi, transportimi, sherbimi nderlidhes).

5. Dorezimi
5.1 Produktet e porositura ne Dyqan Online do t'i dorezohen bleresit nga sherbimi postar.Office Shoes Kosovo mban kostot e transportit per porosite mbi 40 Eur (ne rast se klienti porosit me shume artikuj me nje vlere totale me te madhe se 40 Eur dhe bleresit i eshte siguruar dergesa falas edhe pse Office Shoes Kosovo nuk do te jete ne gjendje te porosis gjithçka) per t’i derguar artikujt ne nje pakete, bleresi nuk do t’i mbarte shpenzimet e transportit edhe atehere, ne kete rast dorezimi do te jete akoma falas), ndersa per porosite deri ne 40 Eur kostot e transportit perballohen nga bleresi ne shumen 2 Eur. Ne rast te anulimit te blerjes dhe kthimit te sendit, ose ne rast te zevendesimit te sendit te porositur, bleresi do te mbarte shpenzimet direkte te kthimit te mallit.

5.2 Nese porosia perfundimtare permban artikuj te shumefishte, artikujt mund te dorezohen ne faza te shumefishta. Ne raste te tilla, OSHK vetem do te faturoje koston e dorezimit nje here.

6. Marrja e produkteve të urdhëruar, zëvendësimi i artikujve
6.1 Produktet dorezohen personalisht, ne adresen e dhene, midis ores 9.00 dhe 17.00 ne dite pune. Nese pakoja nuk eshte marre, postieri le nje shenim ne lidhje me te, dhe ben nje tjeter perpjekje per te dorezuar pakon ne nje kohe tjeter. Ne gjithmone dergojme te gjitha informacionet ne lidhje me kushtet e dorezimit dhe rrethanat e tjera te treguara nga Bleresi ne seksionin e komenteve, por ne nuk mund te verifikojme nesepostieri i konsideron ato.

6.2 Nese perpjekja e dyte e ofrimit te deshton gjithashtu, dhe kjo eshte per shkak te fajit bleresi, shpenzimet e dorezimit te ardhshem do te paguhen nga bleresi.

6.3 Nese produkti i porositur eshte i gabuar dhe probemi ka ndodhur perpara marrjes ose nese produkti eshte demtuar gjate dorezimit, bleresi duhet te njoftoje sherbimin e klientit te OSHK-se ne perputhje me rrethanat ne [email protected], brenda 5 diteve te punes pas marrjes ne dorezim. Nese ndodh nje rast i tille, OSHK zevendeson brenda 14 diteve te punes produktin e gabuar falas ose jep nje zbritje ne çmimin e vet, me mirekuptimin e te dy paleve.

6.4 Nese numri i produktit te porositur nuk eshte i pershtatshem (zevendesimi i madhesise) Bleresi duhet te njoftoje sherbimin e klientit te OSHK ne perputhje me rrethanat ne [email protected], brenda 24 oreve pas blerjes, duke treguar numrin e kerkuar te ri. Nese ndodh nje ngjarje e tille, OSHK do te zevendesoje produktin e dhene brenda 14 diteve te punes. Kostot e dergimit te produktit kthehen nga bleresi, perveç zevendesimit nuk kerkohet asnje tarife tjeter.

6.5. Ne rast te dorezimit te plote, bleresi duhet te nenshkruaje pranimin e porosise. Pas kesaj, ne nuk mund te pranojme asnje ankese lidhur me dorezimin jo te plote.

6.6 Bleresi nuk do te marre persiper pakon pa fature, nese fatura mungon nga pakoja, Bleresi duhet menjehere te kontaktoje me sherbimin e klientit. Formulari i nevojshem mund te shkarkohet nga lidhja me poshte: Formulari i Ankeses se Konsumatorit [pdf]

7. E drejta per t'u terhequr nga blerja
7.1 Brenda 14 diteve pas pranimit te produkteve te urdheruara, Bleresit kane te drejte te terhiqen nga blerja. (Data e pranimit eshte data e marrjes se produktit nga postieri, gje qe mund te vertetohet me marrjen e marre nga postieri.) Bleresit duhet te informojne sherbimin e klientit me shkrim (me e-mail) dhe produkti i dorezuar do te kthehet ne adresen e OSHK se bashku me dokumentin me poshte. Ne raste te tilla, OSHK do te rimbursoje shumen e paguar per produktin ne numrin e llogarise bankare te treguar ne dokument, brenda 14 diteve pas terheqjes ose kthimit te produktit me se voni. Rimbursimi nuk perfshin kostot e dergimit,dhe kostot e kthimit te produktit te porositur gjithashtu do te barten nga Bleresit.

7.2 OSHK duhet te rimbursoje çmimin e plote te bleresit vetem nese produkti eshte i pa demtuar dhe paketimi i tij eshte i plote. Demet qe dalin nga paketimi i demtuar ose perdorimi i papershtatshem i produktit duhet te barten nga Bleresit. Nese Bleresi tashme ka perdorur produktin dhe nuk mund ta ktheje ate ne nje gjendje te pademtuar, OSHK nuk do te rimbursoje çmimin e produktit. Forma e domosdoshme mund te shkarkohet nga lidhja me poshte: Forma per t'u terhequr nga blerja [pdf]

8. Siguria e Dyqan-it Online
8.1 Blerja ne Dyqan Online nenkupton qe bleresi njeh dhe pranon mundesite dhe kufizimet e Internetit, ne veçanti ne lidhje me performancen teknike dhe gabimet qe dalin. Bleresit kane pergjegjesi te plote per çdo urdher apo transaksion tjeter gjate te cilit jane perdorur te dhenat e tyre. Duke marre parasysh sa me siper, ne ju kerkojme qe te siguroheni qe te dhenat tuaja te kontrollohen siç duhet.

8.2 OSHK nuk do te jete pergjegjes per ndonje nga gabimet e detajuara ne paragrafet e meposhtem: Gabimi i operimit te rrjetit te internetit qe pengon funksionimin pa nderprerje te Dyqan Online, ose blerjen ne Dyqan Online; Çdo gabim ne çdo pajisje transmetimi ne linjat e komunikimit; çdo leter - pavaresisht nese ato jane pranuar ne leter ose ne format elektronik - dhe sidomos ne humbjen e te dhenave, funksionimin e parregullt te ndonje softueri, - pasojat e ndonje mosfunksionimi te programit, ngjarja jonormale ose gabimi teknik.

8.3 OSHK nuk do te jete pergjegjes per rastet e forces madhore, ose per ndonje ngjarje jashte kontrollit te saj.

8.4 OSHK nuk do te jete pergjegjes per ndonje dem te drejtperdrejte ose te terthorte te shkaktuar nga regjistrimi ne Dyqan Online, pavaresisht nga arsyeja.

8.5 Bleresit do te jene pergjegjes per vleresimin se si t'i mbrojne me mire te dhenat e tyre te depozituara ne kompjuteret e tyre nga nderhyres. Bleresit do te jene pergjegjes vetem per regjistrimin ne Dyqan Online dhe blerjet e tyre ne Dyqan Online.

8.6 OSHK mund lirisht dhe ne çdo kohe te modifikoje kushtet dhe rregullat e blerjes, si dhe ofertat speciale te Dyqan Online-it. Ndryshimet do te behen te vlefshme nga data e shpalljes se tyre ne dyqanin e shitjes, prandaj ato nuk mund te ndikojne ne urdhrat e vendosur para dates se tille. Lidhur me zbatimin e ndryshimeve te tilla, OSHK nuk ka shitje ose ndonje detyrim shpjegimi te metejshem perveç atyre te mesiperme. Çdo pjesemarres i cili nuk pajtohet me modifikimin e rregullave duhet te heqe dore nga blerja.

8.7 OSHK mund te raportoje lirisht ne polici çdo person qe kryen ose perpiqet te kryeje nje mashtrim ne Dyqan Online.

8.8 OSHK nuk do te jete pergjegjes per ndonje mashtrim te kryer nga ndonje pale e trete ne kurriz te cilitdo klient. Nese nje klient shkel rregulloret ne çfaredo forme, OSHK do te anuloje regjistrimin dhe blerjen e tyre, dhe Bleresi nuk do te kete te drejten e apelimit te vendimit.

8.9 OSHK nuk do te marre asnje forme pergjegjesie per performancen e gabuar qe rrjedh nga te dhenat e gabuara te ofruara gjate procesit te blerjes.

9. Mbrojtja e te dhenave personale
9.1 OSHK do te merret me te gjitha te dhenat e pranuara ne menyre konfidenciale dhe i perdor ato ekskluzivisht per plotesimin e porosive dhe qellimeve qe lidhen me blerjen.

9.2 Te dhenat e bleresit nuk do t'i zbulohen asnje pale te trete perveç (nenkontraktuesve) (logjistikes) qe nevojiten per te plotesuar urdhrin.

9.3 Ne i mbajme proceset tona te menaxhimit te te dhenave ne perputhje te plote në përputhje me ligjin :NR. 06/L-082 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE Ju mund te gjeni me shume detaje rreth mbrojtjes se te dhenave personale duke klikuar ne lidhjen e meposhtme: Politikat e Konfidencialitetit>>

9.4 Me blerjen e tyre (regjistrimi) Bleresit miratojne operatorin e Dyqan Online OSHK, per te menaxhuar te dhenat e tyre personale me qellim perfundimin e porosive te vendosura ne Dyqan Online, ose, nese perdoruesi i regjistruar e kerkon kete , ne menyre qe te informoje perdoruesin e regjistruar per produktet e OSHK-se ose ofertat speciale ne formen e nje buletini.

9.5 Sigurimi i te dhenave eshte vullnetar. Te dhenat e bleresit perpunohen nga OSHK. Nese nuk i lejoni te dhenat tuaja te perdoren ne te ardhmen, na njoftoni ne adresen e meposhtme: [email protected] .Ju mund te lexoni dokumentin e detajuar te Politikave te Privatesise duke klikuar ne lidhjen e meposhtme: Politikat e Konfidencialitetit >>

10. Rregullimi ligjor dhe menaxhimi i ankesave
10.1. Ankesat e konsumatorit trajtohen me shkrim ne [email protected] dhe me telefon ne +38349111277

 

X