Rregullat e jashtme të mbrojtjes së të dhënave dhe informacioni mbi përpunimin e të dhënave

Rregullat e jashtme të mbrojtjes së të dhënave dhe informacioni mbi përpunimin e të dhënave
Kjo rregullore e jashtme e mbrojtjes së të dhënave dhe informacioni mbi përpunimin e të dhënave (këtu e mëposhtë: Rregullat) është shtojce e pandashme e Termave dhe Kushteve të Përgjithshme sipas Pikës 10 te saj.

I. Dispozita te pergjithshme
I.1. Për OFFICE SHOES KOSOVO regjistruar sipas te gjitha ligjeve ne Republikën e Kosovës ne Agjencinë e Regjistrimit te Bizneseve ne Kosove me numer Biznesi: 810166779 me adrese: Albi Mall,Zona e re industriale Veternik 10000 Prishtinë, Kosovë, (në vijim si: Operatori) nje pike e rëndësishme ne aktivitetin e saj është mbrojtja e të dhënave personale e vizitorëve ne faqen e internetit www.officeshoes.al (ketu e meposhte: Webfaqe) të manaxhuar nga Operatori, individët që blejne dhe regjistrohen në uebfaqe, dhe gjithashtu klientee e dyqaneve të shitjes me pakicë të Operatorit (në tekstin e mëtejmë: Përdoruesit) gjatë procesit të regjistrimit / porosisë së tyre / Kërkesës për informacion digjital të përdoruesit / lokaleve të shitjes me pakicë, të sigurojë të drejtën e Përdoruesve për informim, e cila sigurohet nga Operatori sipas kësaj Rregulloreje.
Në faqen e internetit, një gamë e gjerë këpucësh është në dispozicion për blerje në internet. Operatori menaxhon dhe përpunon të dhënat e marra gjatë identifikimit të Përdoruesve në mënyrë që të ekzekutojë urdhrat e bëra prej tyre. Operatori menaxhon të gjitha të dhënat që konsiderohen si personale dhe ngarkohen nga Përdoruesit gjatë vizitave të tyre të internetit ose gjatë përdorimit të shërbimeve të internetit.
Operatori siguron shërbimet e tij dhe menaxhon të dhënat personale të Përdoruesve në pajtueshmëri të plotë me rregulloret përkatëse efektive dhe siguron sigurinë e Përdoruesve gjatë sesionit online të tyre të internetit.
Operatori menaxhon dhe përpunon të dhënat personale të Përdoruesve konfidenciale në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi - siguron sigurinë e tyre, merr të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative, për më tepër përcakton rregullat procedurale, të cilat janë të nevojshme për të respektuar dispozitat përkatëse ligjore dhe rekomandimet e tjera.

I.2. Këto Rregulla, përcaktojnë politikën dhe praktikën e përditshme të Operatorit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe identifikon shërbimet, të cilat kërkojnë të dhëna personale të Përdoruesve. Për më tepër në këtë Rregullore Operatori deklaron qëllimin për procesin e të dhënave dhe mënyrën se si i përdor këto të dhëna, si dhe mënyrën se si siguron sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale.
I.3. Gjatë krijimit të kësaj Rregullore, Operatori ka marrë parasysh rregulloren efektive relevante dhe rekomandimet e rëndësishme ndërkombëtare. Rekomandimet dhe rezolutat e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave dhe praktikat përkatëse të mbrojtjes së të dhënave.

I.4. Me kërkesën e përdoruesve Operatori është i gatshëm në çdo rast që të sigurojë informacion të plote mbi të dhënat personale të përpunuara, qëllimin, arsyet dhe kohëzgjatjen e përpunimit, si dhe në aktivitetet e saj në lidhje me përpunimin e të dhënave.
Operatori përpunon dhe ruan vetëm të dhënat personale që kërkohet për vlerësimin dhe përcaktimin e frekuencës së vizitave në Website, për të siguruar ekzekutimin e të drejtave të Përdoruesit dhe për Operatorët, për të komunikuar me Përdoruesit, për më tepër për të kryer transaksionin e biznesit me Përdoruesit.

II. Përkufizimet dhe parimet kryesore në lidhje me menaxhimin e të dhënave personale
II.1. Perkufizime

II.1.1. "Menaxhimi i të dhënave" nënkupton çdo veprim apo grup veprash që kryhen me të dhënat, qoftë me mjete automatike, si mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, adaptimi ose ndryshimi, përdorimi, rikthimi, zbulimi me anë të transmetimit, shpërndarjes ose vënies në dispozicion përndryshe, shtrirjen ose kombinimin, bllokimin, fshirjen ose shkatërrimin dhe parandalimin e përdorimit të mëtejshëm, fotografimin, regjistrimin e zërit dhe video.

II.1.2. Shpalosja me anë të transmetimit: nënkupton bërjen e të dhënave në dispozicion të një pale të tretë specifike;
II.1.3. Menaxher i të dhënave: do të thotë personi fizik ose juridik, ose organi i palidhur, i cili vetëm ose së bashku me të tjerët përcakton qëllimin e përpunimit të të dhënave, merr vendime në lidhje me përpunimin e të dhënave (duke përfshirë mjetet) dhe zbaton vetë vendimet e tilla ose angazhon një përpunues të të dhënave t'i ekzekutojë ato;

II.1.4. Subjekti i të dhënave: nënkupton një person fizik që është identifikuar me ndihmën e të dhënave të tij personale specifike, ose që mund të identifikohet, drejtpërdrejt ose tërthorazi.

II.1.5. "Të dhënat personale" nënkupton çdo informacion që lidhet me subjektin e të dhënave, në veçanti emrin e tij, numrin e identifikimit ose detajet e identitetit të tij fizik, fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor ose social, si dhe çdo referencë që mund të zbritet nga informacione të tilla që kanë të bëjnë me subjektin e të dhënave.

II.1.6. Incidentin e mbrojtjes së të dhënave: menaxhimi i paligjshëm ose përpunimi i të dhënave personale, sidomos qasja, ndryshimi, transmetimi, zbulimi, fshirja ose shkatërrimi i paligjshëm, si dhe fshirja aksidentale ose dëmtimi.

II.1.7. Profil: nënkupton çdo formë të përpunimit automatik të të dhënave personale që përdor të dhëna personale për të vlerësuar aspekte të caktuara personale të një personi fizik, në veçanti për të analizuar ose parashikuar aspekte lidhur me performancën e personit fizik në punë, situatën ekonomike, shëndetin, preferencat personale, interesat besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose lëvizjet.

II.1.8. Pseudonimizimi nënkupton përpunimin e të dhënave personale në atë mënyrë që këto të dhëna personale nuk mund t'i atribuohen më një subjekt të caktuar të të dhënave pa përdorur informacione shtesë, me kusht që informacionet e tilla shtesë të mbahen veç dhe të jenë subjekt i masave teknike dhe organizative për të siguruar që të dhënat personale nuk i atribuohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

II.2. Parimet
I.2.1. Ligjshmëria, drejtësia dhe transparenca
Të dhënat personale mund të përpunohen vetëm për qëllime të caktuara, për zbatimin e disa të drejtave ose detyrimeve. Regjistrimi i të dhënave personale bëhet sipas parimit të ligjshmërisë dhe drejtësisë. Te dhënat personale mund të përpunohen kur subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij ose kur përpunimi është i nevojshëm siç përcaktohet me ligj ose nga një autoritet lokal për të shërbyer për interes publik (në tekstin e mëtejmë "përpunimi i detyrueshëm").

II.2.2. Kufizimi i qëllimit
Në të gjitha fazat e menaxhimit të të dhënave qëllimi i përpunimit dhe ruajtjes së këtyre të dhënave duhet të korrespondojë me arsyet fillestare dhe të ligjshme të menaxhimit të të dhënave.

II.2.3. Minimizimi i të dhënave
Të dhënat personale të menaxhuara duhet të jenë thelbësore dhe të shërbejnë për qëllimin e menaxhimit të të dhënave, si dhe të përshtatshme për arritjen e këtij qëllimi.

II.2.4. saktësi
Menaxher i të dhënave do të kryejë masat në mënyrë që të sigurojë saktësinë (korrektësinë) e të dhënave të menaxhuara.

II.2.5. Kufizimi i magazinimit
Të dhënat personale mund të menaxhohen deri në masën dhe për kohëzgjatjen e nevojshme për të arritur qëllimin e menaxhimit të të dhënave.
Të dhënat personale do të fshihen nëse menaxhimi ose përpunimi i tij është i paligjshëm, nëse kërkohet nga subjekti i të dhënave, nëse është i paplotë ose i pasaktë dhe nuk mund të korrigjohen në mënyrë të ligjshme, me kusht që heqja nuk është e ndaluar nga dispozita ligjore, nëse qëllimi i përpunimit nuk është më ekziston ose nëse afati ligjor për ruajtjen e të dhënave ka skaduar, nëse është udhëzuar kështu me vendim të gjykatës ose nga Autoriteti Kombëtar për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Lirinë e Informacionit (në tekstin e mëtejmë: NAIH).

II.2.6. Integriteti dhe konfidencialiteti
Të dhënat duhet të mbrohen me mjete dhe masa të përshtatshme kundër qasjes, ndryshimit, transmetimit, zbulimit, fshirjes ose shkatërrimit të paautorizuar, si dhe kundër dëmeve dhe humbjeve aksidentale. Operatori duhet të sigurojë që të dhënat e ruajtura nuk mund të korruptohen dhe të bëhen të paarritshme për shkak të ndonjë ndryshimi ose modifikimi të teknikës së aplikuar. Nëse Përdoruesi i siguron Operatorit informacione personale, ky i fundit do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar sigurinë e këtyre të dhënave - si gjatë komunikimit në rrjet (dmth menaxhimi i të dhënave në internet) dhe gjatë ruajtjes së të dhënave (dmth).

II.2.7. përgjegjësi
Subjekti i të dhënave mund të kërkojë nga menaxherët e të dhënave: i) informacionin kur janë përpunuar të dhënat e tij personale, ii) korrigjimin e të dhënave të tij personale dhe iii) heqjen ose bllokimin e të dhënave personale, me përjashtim të rasteve të detyrimeve përpunimit.

II.2.8. Operatori deklaron si parim të përgjithshëm që çdo herë që kërkon informacion personal të Përdoruesve. Përdoruesit kanë të drejtë të vendosin lirisht nëse do të japin informacionin e kërkuar pas leximit dhe interpretimit të njoftimit të detyrueshëm. Sidoqoftë, duhet të theksohet qartë që nëse Përdoruesi nuk jep informacion personal, ai Përdorues nuk do të jetë në gjendje të gëzojë shërbimin e internetit vetëm për përdoruesit e regjistruar.Operatori respekton parimet e menaxhimit të të dhënave dhe gjithmonë synon të zbatojë.

 

III. Baza juridike e menaxhimit të të dhënave:
III.1. Operatori menaxhon të dhënat e Përdoruesit të paraqitura dhe në bazë të pëlqimit vullnetar të personit në fjalë dhe detyrimi kontraktual; emrin, adresën e dërgimit, adresën e faturimit), për më tepër në përputhje me dispozitat e Ligjit.
Përdoruesi jep pëlqimin personalisht ose elektronikisht duke përdorur faqen e internetit dhe duke nënshkruar Deklaratën e Menaxhimit të të Dhënave / duke kontrolluar kutinë.

IV. Subjekti i menaxhimit të të dhënave
IV.1. Vendosja e porosive në faqen e internetit nuk kërkon regjistrim. Në varësi të nevojave të Përdoruesve ekzistojnë dy nivele se si të përdoren Faqja e internetit dhe ku të dhënat e mëposhtme - të bazuara në kërkesat ligjore të përshkruara në Pika III. dhe Pika IV.1. - janë të nevojshme për të siguruar:
IV.2. Për përdoruesit e regjistruar:
emër
Adresa e dorëzimit
Adresa e faturimit
Numri i telefonit
E-mail
Data e lindjes
Emri i përdoruesit
fjalëkalim
Portretizimi personal (kapja e imazhit) - nëse është e nevojshme
Shtrirja e të dhënave të menaxhuara dhe të përpunuara përcaktohet me vërtetimin e kapacitetit ligjor të Përdoruesit (data e lindjes) ekzekutimi i urdhrit (emri, adresa e dorëzimit), kontakti (emri, numri i telefonit, e-mail) dhe lëshimi i faturës (emri, adresa e faturimit).
IV.3. Sigurimi i të dhënave personale bazohet në dispozitat ligjore dhe detyrimet kontraktuale, është kusht paraprak për lidhjen e marrëveshjes në lidhje me urdhrin. Shfrytëzuesi duhet të sigurojë të dhënat e tij personale nëse ai ka ndërmend të blejë në internet. Mungesa e të dhënave e bën urdhërimin në internet të pamundur.
IV.4. Përdoruesit nën moshën 16 vjeç
Për të menaxhuar dhe përpunuar të dhënat personale të përdoruesve nën moshën 16 vjeç, si dhe për të marrë deklaratat e tyre ligjore, është e nevojshme miratimi i prindërve paraprak.
Përdoruesi nën moshën 16 vjeç duhet të ketë prindin ose përfaqësuesin e tij ligjor me kusht që të marrë pëlqimin për urdhër.
IV.5. Operatori nuk mbledh të dhëna të ndjeshme në asnjë rrethanë, që i referohet të dhënave personale që zbulojnë origjinën ose nacionalitetin racor, mendimet politike dhe çdo lidhje me partitë politike, besimet fetare ose filozofike, shëndetin, varësitë patologjike ose regjistrimet kriminale.
IV.6. Të dhënat personale dhe të tjera të ofruara nga Përdoruesit nuk janë të kombinuara ose të lidhura me të dhëna të tjera ose informacione nga burime të tjera nga Operatori.
IV.7. Operatori kryen regjistrimin e kamerave në mjediset e shitjes me pakicë për qëllime të sigurisë, zbulimit të krimit dhe parandalimit të krimit, i cili ruhet deri në 30 ditë pune. Lidhur me faktin e regjistrimit të imazhit, Përdoruesi paralajmërohet nga Operatori me një shenjë të vendosur në vendin e dukshëm në lokalet e shitjes me pakicë. Përdoruesi pranon regjistrimin e imazhit duke hyrë në lokalet e biznesit dhe duke nënshkruar Deklaratën e Menaxhimit të të Dhënave / duke kontrolluar kutinë3.
IV.8. Disa të dhëna të përdoruesit, si adresa IP, të dhëna të tjera të trafikut dhe të dhëna të sjelljes regjistrohen në mënyrë që të përcaktohet numri i vizitorëve të internetit dhe të identifikohen gabimet e mundshme dhe incidentet që mund të ndodhin. Këto të dhëna menaxhohen nga Operatori vetëm për kohën e duhur dhe nuk janë të lidhura me ato të dhëna që kërkohen për të kontrolluar identitetin e Përdoruesit (pseudonimizimi). Menaxhimi dhe përpunimi i të dhënave mund të kryhet në serverët e palëve të treta.

V. Kohëzgjatja e menaxhimit të të dhënave
V.1. Kohëzgjatja e menaxhimit të të dhënave:
V.1.1. Në rast të përdoruesve të regjistruar (shih V.1.1) - 3 vjet duke filluar nga arritja e qëllimit të menaxhimit të të dhënave (dorëzimi i urdhrit, lëshimi i një fature) ose deri në datën e përcaktuar me ligj.
Informacioni i faturimit (emri, adresa e faturimit) mbahen për 5 vjet duke filluar nga lëshimi i faturës sipas të aktit të kontabilitetit.
V.1.3. Lidhur me regjistrimet e imazhit në lokalet e shitjes me pakicë të Operatorit në përputhje me Pikën V.6., Kohëzgjatja e menaxhimit dhe përpunimit të të dhënave është 30 ditë. Nëse ruajtja e regjistrimeve nuk është e nevojshme gjatë kësaj periudhe, regjistrimet do të fshihen automatikisht. Nëse justifikohet (për shembull nëse bëhet e ditur se përmbajtja mund të përdoret si dëshmi në procedurën zyrtare) Operatori përpunon kapjen e imazhit deri në arritjen e qëllimit (në pritje të vendimit përfundimtar).
V.2. Përdoruesi ka të drejtë të tërheqë pëlqimin për përpunimin dhe menaxhimin e të dhënave dhe të kërkojë fshirjen e të dhënave të tij ose të modifikojë të dhënat e tij. Në rast të pezullimit ose
Rregullat e jashtme të mbrojtjes së të dhënave dhe informatat për përpunimin e të dhënave 2

VI Dispozita shtesë për sistemin e kamerës që veprojnë në dyqanet e shitjeve me pakicë
VI.1. Operatori zbaton regjistrimin e imazhit në mjediset e shitjeve me pakicë.

VI.2. Operatori operon me sistemin e mbikëqyrjes elektronike, i cili nuk regjistron asnjë tingull në mënyrë që të ketë mbikëqyrje të lokaleve, si dhe të përmbushë qëllimet dhe interesat e përcaktuara në pikat III.3. dhe IV.1Qëllimi i regjistrimit është të mbrojë jetën, integritetin trupor, lirinë personale të personave që banojnë dhe punojnë në mjediset e shitjes me pakicë, si dhe mbrojtjen e pronës / mallrave të vendosura në mjediset e shitjes me pakicë. Parandalimi, ndërprerja dhe prova e shkeljeve të mundshme nuk mund të sigurohet me ndonjë mjet tjetër.

VI.3. Për të informuar Përdoruesit përkatës, Operatori duhet të njoftojë për funksionimin e sistemit të kamerës në një vend të dukshëm brenda dyqaneve të shitjes me pakicë.

VI.4. Kamerat janë instaluar brenda lokaleve të shitjes me pakicë siç tregohet në tabelën vijuese:
Dyqani Kodi postar Qyteti Adresa Numri i kamerave
Albi Mall 10000 Prishtine Albi Mall,Zona e re industriale Veternik 10000 Prishtinë 5
Galeria 20000 Prizren Rruga “Tirana” Galeria Shoping Mall,Prizren 5


VI.5. Rishikimi dhe ruajtja e imazheve të regjistruara mund të kryhet ekskluzivisht për të zbuluar, dhe për të vërtetuar shkeljet ne menyre qe te merren masat e nevojshme kundër shkeljeve. Rishikimi i regjistrimeve dhe ruajtja e regjistrimeve duhet të dokumentohen duke përshkruar qëllimin dhe datën e rishikimit, të dhënat e personit që bën rishikimin, si dhe çdo masë të nevojshme të marrë. Imazhet mund të rishikohen gjatë testimit të rastit të funksionimit të sistemit nga i cili Operatori merr regjistrimet.

VI.6. Kushdo që ka të drejtë apo interes të ligjshëm nga imazhi ka të drejtë të kërkojë nga Operatori që të mos shkatërrojë ose fshijë imazhin (kërkesë për ruajtjen) brenda 3 ditëve duke filluar nga kapja e imazhit. Kërkesa për ruajtjen mund të depozitohet në mënyrë elektronike nëpërmjet adresës elektronike të shërbimit të klientit ose në formatin e letrës të postuar në adresen e Operatorit, për më tepër nëpërmjet telefonit ose në dyqane e shitjes me pakicë. Kërkesa e komunikuar me gojë për ruajtjen duhet të konfirmohet nga Operatori nëpërmjet një e-mail.

VII Identifikimi anonim i përdoruesit (cookie) dhe web-indeksi ("web beacon")
VII.1. Operatori, si shumë kompani të tjera, përdor cookies në faqen e internetit. Për informacion rreth krijimit të "cookies" dhe "web beacons" në faqen e internetit, lexoni "vendosjen e identitetit të përdoruesit anonim (cookie) dhe web-index (" web beacon ").

VIII Ruajtja, përpunimi dhe dergimi i të dhënave
VIII.1. Ruajtja e te dhenave
Operatori ruan të dhënat e menaxhuara në një ruajtje të bazuar në serverin e tij.

IX Dergimi I te dhenave
Përdoruesi jep pëlqimin për transmetimin e të dhënave personalisht ose në mënyrë elektronike nga përdorimi i faqes së internetit duke nënshkruar Deklaratën e Menaxhimit të të Dhënave / kontrollimin e kutisë 1 gjatë procesit të regjistrimit / marrjes së uporosive 2 nga Përdoruesi. Përdoruesi ka të drejtë të tërheqë pëlqimin në çdo kohë. Në rast të urdhërit në pritje, tërheqja e pëlqimit për transmetimin e të dhënave konsiderohet si anulimi i urdhrit që i është sjellë Përdoruesit nga Operatori.


X Masat mbrojtëse të siguruara nga Operatori
Operatori ka një detyrim të pakushtëzuar dhe të parevokueshëm për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale të Përdoruesit. Operatori është përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë e partnerëve të përfshirë në kontrollimin dhe përpunimin e mëtejshëm të të dhënave personale, duke siguruar kështu mbrojtjen e duhur të të dhënave personale.

XI Masat e sigurisë së të dhënave, manaxheri për mbrojtjen e të dhënave
XI.1. Masat e sigurisë së të dhënave
Lidhur me menaxhimin dhe ruajtjen e të dhënave personale të ofruara nga Përdoruesit, Operatori duhet të veprojë me shumë kujdes. Në fushën e sigurisë së TI-së, Operatori përdor mjetet dhe procedurat më efektive, më moderne, të disponueshme në mënyrë të arsyeshme.
Operatori planifikon dhe zbaton operacionet e menaxhimit të të dhënave për të mbrojtur privatësinë e përdoruesve të prekur. Operatori siguron sigurinë e të dhënave dhe merr masat teknike dhe organizative dhe vendos rregulla proceduriale dhe rregulla te tjera të privatësisë dhe të mbrojtjes së të dhënave.
XI.1.1. Operatori duhet të mbrojë të dhënat duke përdorur mjete të përshtatshme kundër çdo aksesi, ndryshimi, transmetimi, zbulimi, fshirje ose shkatërrimi të paautorizuar, si dhe shkatërrimi ose dëmtimi i rastësishëm, për më tepër, pamundësia që vjen nga ndryshimi i teknologjisë së përdorur.
XI.1.2. Me qëllim të mbrojtjes së të dhënave të administruara në mënyrë elektronike në disa regjistra Operatori siguron përdorimin e mjeteve të një zgjidhje teknike të përshtatshme që të dhënat e ruajtura në regjistër nuk mund të lidhen drejtpërdrejtë dhe të caktohen për përdoruesin përkatës, përveç nëse kjo lejohet me ligj.
XI.1.3. Operatori ka zgjedhur mjetet e IT për menaxhimin e të dhënave personale duke ofruar shërbimin dhe i operon ato në mënyrë që të bëjë të dhënat e menaxhuara
a) në dispozicion të personave të autorizuar (disponueshmëria);
b) i verifikueshëm për vërtetësinë dhe vërtetimin (origjinalitetin e menaxhimit të të dhënave);
c) Certifikueshme për mungesë ndryshimi (integriteti i të dhënave)
d) mbrojtur nga aksesi i paautorizuar (privatësia e të dhënave).
XI.1.4. Operatori siguron sigurinë e menaxhimit të të dhënave përmes masave teknike dhe organizative që sigurojnë nivelin e duhur të sigurisë të përshtatshme për rreziqet e menaxhimit të të dhënave.
XI.1.5. Sistemi i IT dhe rrjeti i Operatorit janë të mbrojtura nga mashtrimet, spiunazhet, sabotazhet, vandalizmi, zjarri dhe përmbytjet, si dhe viruset kompjuterike, vjedhjet kompjuterike dhe sulmet e mohimit të shërbimit. Operatori siguron sigurinë përmes procedurave të sigurisë të nivelit të serverit dhe aplikimit.
XI.1.6. Mesazhet elektronike të transmetuara në Internet në mënyrë të pavarur nga protokollet (e-mail, web, ftp etj.) Janë të prekshme ndaj kërcënimeve të rrjetit që mund të çojnë në veprimtari mashtruese ose zbulimin ose modifikimin e informacionit. Për të mbrojtur kërcënime te tilla, Operatori do të marrë të gjitha masat paraprake që mund të priten nga ai. Operatori monitoron sistemet në mënyrë që të kapë të gjitha rreziqet e sigurisë dhe të sigurojë dëshmi për ndonjë incident të sigurisë. Megjithatë, është e qartë se interneti nuk është 100 për qind i sigurt. Operatori nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga sulmet e pashmangshme të kryera pavarësisht kujdesit maksimal të pritur.
XI.2. Punonjes per mbrojtjen e te dhenave
Operatori deklaron se nuk është i detyruar të ketë një punonjes te dedikuar të mbrojtjes së të dhënave, prandaj Operatori nuk ka një punonjes të mbrojtjes së të dhënave.

 

XII. Statistika
XII.1. Operatori mund të përdorë të dhënat për qëllime statistikore. Përdorimi i agreguar, statistikor i të dhënave nuk mund të përmbajë në asnjë formë emrin e Përdoruesit në fjalë, ose ndonjë të dhënë tjetër të identifikueshme të Përdoruesit.

XII Vendimmarrja automatike dhe profilizimi
Përdoruesi jep pëlqimin për vendimmarrjen automatike dhe profilizimin personalisht ose elektronikisht nga përdorimi i faqes së internetit duke nënshkruar Deklaratën e Menaxhimit të të Dhënave / kontrollimin e kutisë1 gjatë procesit të regjistrimit / marrjes së urdhrave2 nga Përdoruesi. Përdoruesi ka të drejtë të tërheqë pëlqimin në çdo kohë.

XIV. Ankesat e konsumatorit
XIV.1. Shërbimi ndaj klientit i Operatorit merr kërkesa dhe kërkesa për përdoruesit në lidhje me privatësinë e të dhënave dhe mbrojtjen e të dhënave në adresën e e-mail [email protected] dhe në numrin e telefonit +38349111277.

XV. Ekzekutimi i kërkesave
XV.1. Operatori mund të kontaktohet nga gjykata, prokurori publik, autoriteti hetues, autoriteti kundërvajtës, autoriteti administrativ, komisioneri për mbrojtjen e të dhënave ose autoritetet e tjera të autorizuara me ligj në subjektet e kërkesës për informacion, dhënien e informacioneve shpjeguese dhe dorëzimin e të dhënave.

XV.2. Operatori - me kusht që autoriteti të ketë deklaruar qëllimin e saktë të të dhënave - jep të dhëna personale vetëm për aq sa është e domosdoshme për të arritur qëllimin e kërkesës.
Në rast se nuk pajtoheni me sa më sipër, ju lutemi mos e përdorni faqen e internetit.
Nëse keni pyetje shtesë në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi kontaktoni kolegët tanë.
Këto Rregulla janë publike dhe janë në dispozicion në faqen e internetit dhe janë në fuqi nga data e mëposhtme.

 

X